ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 09
2 Аймгийн "Хүндэт иргэн" цол хүртээх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 08
3 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 07
4 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шагналын журамд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 06
5 Газрын тосны хайгуулын талбайн дүгнэлт гаргах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 05
6 Сумын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 04
7 Зарим газар нутгийг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 03
8 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-10 02
9 Аймгийн сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 08
10 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 01
11 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 02
12 Сүмбэр сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 03
13 Сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 04
14 Мөнгөнморьт сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 05
15 Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2022-2026 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 06
16 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 07
17 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-08 09
18 Аймгийн 2022 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 03
19 Аймгийн хэмжээнд 2022 онд ахуйн зориулалтаар агнах барих агнуурын амьтдын тоо хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 01
20 Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 02
21 "Хөдөлмөрч манлай ахмад шалгаруулж, шагнах журам"-ыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 04
22 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 05
23 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хяналтын тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 10
24 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 01
25 Эрэмбэлсэн дараалал шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 02
26 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 03
27 Орон нутгийн сан байгуулж, журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 04
28 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 05
29 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 06
30 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 07
31 Зуунмод үйлдвэр технологийн парк төслийг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 08
32 "Ногоон Төв аймаг" нөхөн сэргээлтийн төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулахыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 09
33 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-19 11
34 Үндэсний их баяр наадам, аймаг байгуулагдсаны түүхт 100 жилийн ой зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 04
35 Сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 03
36 Эхийн алдар одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 02
37 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 01
38 Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 13
39 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 14
40 Төлөвлөгөө батлах тухай /Аймгийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 15
41 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай тогтоолын зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 16
42 Газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 12
43 Төв аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 11
44 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 10
45 Аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 09
46 Аймгийн ИТХ-ын 8 дугаар хуралдаан "Хуралдааны дэг батлах тухай"
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 01
47 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хорооны үйл ажиллагааны журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 02
48 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 03
49 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 04
50 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчийн урамшуулал олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 05
51 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 06
52 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороог шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 07
53 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-23 08
54 Тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 08
55 2022 онд ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 07
56 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 06
57 Төв аймгийн Аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05
58 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 04
59 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 03
60 Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 02
61 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 01
62 Сумдын багийн нэр, дугаар тогтоох саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-15 04
63 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-15 01
64 Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-15 02
65 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-15 05
66 Аймгийн 2021 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-12 01
67 Баянчандмань сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 05
68 Аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэл батламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 01
69 Сумын хамгаалалтад байх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт баталж, орчны газрыг хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 02
70 Эрдэнэ сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 03
71 Сэргэлэн сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 04
72 Алтанбулаг сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 06
73 Аргалант сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 07
74 Баян сумын зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтанд шинэчлэн авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 08
75 Журам батлах тухай /Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж барих, засварлах төсөл хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах түр эрх олгох журам/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 09
76 Ойгоос мод шилжүүлэн суулгах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 10
77 Иргэний зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 11
78 Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 12
79 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус 1-дүгээр хуралдаан "Санал уламжлах тухай"
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-23 01
80 Аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгааны тайлан, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-08 05
81 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-08 04
82 Баян сумын зарим газар нутгийг аймгийн тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтад шинэчлэн авахтухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-08 03
83 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайг Улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-08 02
84 Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-02-08 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%