ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-16 70
2 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-16 69
3 Үйлдвэр, технологийн паркийн тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-16 68
4 Ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-16 67
5 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /Аймгийн ИТХ-ын 7 дугаар хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 66
6 “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 65
7 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 64
8 Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 63
9 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 62
10 Аймгийн ИТХ-ын Долоодугаар Хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 60
11 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 61
12 Төрийн дээд одон медадьд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 59
13 Ажил эрчимжүүлэх тухай /Сумдын ИТХ-ын үйл ажиллагааны тухай/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 58
14 Төлөвлөгөөний хэрэгжилт дүгнэх тухай /Төв соёл хөтөлбөр/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 57
15 Хөтөлбөрийн хэрэгжилт дүгнэх тухай /Элэг бүтэн Монгол, Элэг-бүтэн Төв аймагчууд хөтөлбөр/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 56
16 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 55
17 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 54
18 Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 50
19 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүнг сайжруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 51
20 Хөтөлбөрийн хэрэгжилт дүгнэх тухай/ Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг Төв аймагт хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 52
21 Хөдөлмөрч манлай ахмад шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 53
22 Төв Эрдэнэс ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 49
23 Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 48
24 Төрийн дээд одон, медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-10 47
25 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-10 46
26 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-10 45
27 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 44
28 Ц.Энхбатад "Аймгийн Хүндэт иргэн цол" хүртээх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 43
29 Хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-26 42
30 Төрийн дээд одон, медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 40
31 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 39
32 Архуст сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 38
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 37
34 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 36
35 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-06 35
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017 оны Ерөнхийлөгчийн саналын хуудас устгах/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-06 34
37 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хяналтын тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-06 33
38 Аймгийн уул уурхайн эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-06 32
39 Журам батлах тухай /Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажиллах журам/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-06 31
40 Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 30
41 Аймгийн “ Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 29
42 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 28
43 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 27
44 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай ¬¬орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 26
45 Эхийн алдар одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 25
46 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 24
47 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 23
48 Төлөвлөгөөний хэрэгжилт дүгнэх тухай / Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019-2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 19
49 Аймгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 16
50 Аймгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 17
51 Тогтоол хүчингүй болгох тухай /Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Жишиг үнэлгээ, тогтоох тухай” 53 дугаар тогтоол/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 18
52 Төлөвлөгөө батлах тухай /Аймгийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 20
53 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 21
54 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус Нэгдүгээр Хуралдаан/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-18 22
55 Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 09
56 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 15
57 Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай /“Төв Эрдэнэс” ОНӨААТҮГ-ын “Удирдах зөвлөл”/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 14
58 Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай /“Төв Чандмань-ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын “Удирдах зөвлөл”/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 13
59 Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 12
60 “Аймгийн хэмжээнд 2021 онд ахуйн зориулалтаар агнах барих агнуурын амьтдын тоо хуваарь батлах тухай”
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 11
61 Төлөвлөгөөний хэрэгжилт дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 10
62 “Хөдөлмөрч манлай ахмад” шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 08
63 Аймгийн ИТХ-ын Ажлын албаны бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-04 07
64 Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны 2020 оны үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
65 Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн 2021 оны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 02
66 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /Аймгийн ИТХ-ын IV хуралдаан/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 03
67 Аймгийн 2020 оны газрын нэгдмэл санг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 04
68 Комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 05
69 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 06
70 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-15 14

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%